Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

O Zespole

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został powołany w maju 2018 roku i jako organ pomocniczy wspiera Ministra Inwestycji i Rozwoju w działaniach na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Zarządzenie Ministra Innowacji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. powołujące Zespół ds. ZR i CSR (PDF 482 KB)
Regulamin prac Zespołu ds. ZR i CSR oraz jego grup roboczych (PDF 120 KB)

Powołanie Zespołu zapewnia kontynuację debaty na temat istoty CSR dla nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki zmierzającej w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć ambitne cele rozwojowe kraju, potrzebne jest zaangażowanie wielu stron – administracji publicznej, strony społecznej oraz środowisk gospodarczych (w tym przede wszystkim przedsiębiorstw). Wszystkie te podmioty cechują różne, często sprzeczne priorytety i oczekiwania. Łącznie pełnią jednak szczególne funkcje w kreowaniu gospodarki rynkowej. Istotnym jest zatem poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dialogu i partnerskiej współpracy. Aktywna partycypacja różnych środowisk w procesach rozwojowych, oparta o wspólne wartości i transparentne zasady współpracy daje szansę na  kreowanie nowych ścieżek rozwoju, co z kolei wzmacnia wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego.

W skład aktualnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Lista organizacji członkowskich (PDF 200 KB)

Poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w poszanowaniu zasad społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne wymiernie przyczyniają się do realizacji celów nowego modelu rozwoju – rozwoju odpowiedzialnego. Dlatego tak ważne z punktu widzenia CSR jest utrzymanie dotychczasowego kursu współpracy i dalszego rozwoju dialogu pomiędzy administracją publiczną, a partnerami rynkowymi i społecznymi.

Struktura

Prace Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw realizowane są poprzez działania pięciu grup roboczych. W skład grup roboczych wchodzą zarówno członkowie Zespołu, jak również szersze środowiska społeczno-gospodarcze, w tym przedsiębiorcy.  Członkostwo w grupach roboczych ma charakter otwarty. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Zespołu.

  1. Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju – której celem jest zorganizowanie wydarzeń regionalnych poświęconych znaczeniu innowacji dla zrównoważonego rozwoju, w ramach których zaprezentowane będą innowacje technologiczne przyczyniające się do eliminacji problemów społecznych.
  2. Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni - której celem jest pogłębienie współpracy w ramach inicjatywy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prace będą koncentrować się m.in. na opracowaniu definicji społecznej odpowiedzialności uczelni, katalogu dobrych praktyk oraz upowszechniania Deklaracji celem poszerzenia grona jej sygnatariuszy.
  3. Grupa robocza ds. konsumenckich – której celem jest wypracowanie narzędzie informacyjnych i edukacyjnych zarówno dla konsumentów indywidualnych jak i przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i wyzwań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.
  4. Grupa robocza ds. odpowiedzialnej administracji - której celem jest opracowanie wskazówek dla administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w instytucjach publicznych oraz stworzenie platformy służącej wymianie dobrych praktyk z obszarów zrównoważonego rozwoju realizowanych przez instytucje publiczne.
  5. Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę - której celem jest wypracowanie rekomendacji prawno-legislacyjnych dla problematyki pracy przymusowej w Polsce oraz narzędzia wspierającego przedsiębiorców w analizowaniu i minimalizowania ryzyk wystąpienia pracy przymusowej, również w łańcuchu dostaw.

Materiał na temat Zespolu do spraw Zrownowazonego Rozwoju i Spolecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (PDF 922 KB)

Skład grup roboczych (PDF 209 KB)

Posiedzenia Zespołu

Notatka z I posiedzenia - 19 czerwca 2018 r. (PDF 271 KB)

Notatka z II posiedzenia – 26 września 2018 r. (PDF 200 KB)

Sekretariat Zespołu

Wydział CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Biuro Ministra
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Tel: 22 273 86 04
e-mail: dominika.wierzbowska@miir.gov.pl