Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Aktualności CSR

Poniżej znajduje się lista wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego biznesu (CSR/RBC).

Sierpień 2018

Wydanie dwóch publikacji opracowanych w 2017 r. przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

1. Etyka biznesu - wokół kluczowych zagadnień (PDF 1 MB)
Publikacja jest zbiorem tekstów przygotowanych przez członków Grupy i została podzielona na dwie części. Pierwsza przedstawia trendy i wybrane zagadnienia w zakresie etyki biznesu. Druga stanowi zestaw podpowiedzi, jak rozwijać kulturę etyczną w przedsiębiorstwie. W opracowaniu znajdują się zarówno artykuły teoretyczne, jak i bardzo praktyczne, wręcz instruktażowe.

2. Organizacje branżowe a etyka biznesu (PDF 1 MB)
W publikacji przedstawiono informacje w jaki sposób organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne.

Czerwiec 2018

Konferencja pt. Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka - 29 czerwca 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Konferencja odbyła się 29 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podczas konferencji omawiane zostały zagadnienia związane z należytą starannością w łańcuchach dostaw oraz ogłoszono polską wersję językową Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym (the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector) zostały opublikowane przez OECD 8 lutego 2017 r. Dokument ten wprowadza dokładnie zdefiniowane pojęcie należytej staranności sformułowane zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Należyta staranność nabiera coraz większego znaczenia w procesie współpracy przedsiębiorstw w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa zwracały uwagę na potencjalne ryzka, jakie mogą pojawiać się w ich łańcuchach dostaw. Analiza należytej staranności umożliwia przedsiębiorstwom identyfikację, zapobieganie, minimalizowanie oraz określanie sposobu reagowania na rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki prowadzonej przez siebie działalności. 31 maja 2018 r. OECD opublikowała ogólny standard dotyczący należytej staranności OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

Więcej informacji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dostępnych jest tutaj.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym w formie PDF można pobrać klikając w okładkę poniżej.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w formie PDF można pobrać klikając w okładkę poniżej.

okladka-wytyczne-tekstyl okladka-oecd-guidance-rbc

 

Globalne Forum OECD nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Między 20 a 21 czerwca 2018 r. przedstawiciele polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD) wzięli udział w szóstej edycji Globalnego Forum OECD nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. Globalne Forum ma na celu wzmocnienie międzynarodowego dialogu w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (RBC), promowanie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz usprawnianie synergii pomiędzy instrumentami odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych tematów tegorocznego Forum były nowe Wytyczne OECD w zakresie należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, których zaprezentowanie stanowiło otwierającą część wydarzenia. W ramach dyskusji podkreślano, że należyta staranność jest procesem stałym, a nie osiągalnym stanem.

Przedstawiciele Polski wzięli udział w sesjach dotyczących m. in. wpływu  KPK OECD na dialog społeczny oraz ich roli w kształtowaniu polityk RBC. W sesji poświęconej spójności polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, przedstawiciel Polski zaprezentował polskie doświadczenia we współpracy z interesariuszami na rzecz budowania warunków dla rozwoju CSR/RBC na polskim rynku. Ponadto podczas sesji pt. Promowanie należytej staranności: rola państw zaprezentowano nagraną wypowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pawła Chorążego, którą można obejrzeć w języku angielskim poniżej.

Wypowiedź Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego