Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rybnik

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – obszar Śródmieścia oraz fragmenty dzielnic podkreślających industrialne dziedzictwo Rybnika: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski oraz Chwałowice.

Etap opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika pokazał złożoność problemów podejmowanych w trakcie działań rewitalizacyjnych. Z jednej strony patrzymy na przestrzenną koncentrację problemów społecznych, a z drugiej na potencjały drzemiące na tych terenach. Wskazane obszary łączy wspólne dziedzictwo kulturowe wyrażające się m.in. w krajobrazie ukształtowanym przez rozwój górnictwa i hutnictwa. Dziś niestety obiekty poprzemysłowe, jak i powstałe w ich sąsiedztwie osiedla patronackie (tzw. „familoki”) są nierzadko postrzegane tylko w perspektywie problemów społecznych i istotnej bariery w rozwoju. Stąd ideą projektu jest wzmocnienie społeczności lokalnych, jak i zachowanie tożsamości i unikalności tych dzielnic.

W ramach projektu zaplanowano działania pilotażowe, które połączą aspekty społeczne, przestrzenne, techniczne i edukacyjne na wybranych obszarach. Najistotniejszą częścią przedsięwzięcia będzie łagodzenie problemów społecznych i aktywizacja społeczności rewitalizowanych obszarów. W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony Program animacyjno-partycypacyjny zakładający m.in. działalność animatorów społecznych na obszarach rewitalizacji oraz finansowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców w ramach tzw. mikrograntów.

Ponadto konieczne jest aktywne włączenie społeczności w proces kształtowania przestrzeni. W tym celu zaplanowano konkurs architektoniczny z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych jednego z zabytkowych osiedli patronackich wraz dofinansowaniem niewielkiej inwestycji poprawiającej przestrzeń wspólną.

Kluczowe elementy projektu będą uzupełniane działaniami edukacyjnymi, upowszechniającymi i informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców Rybnika, innych lokalnych interesariuszy oraz podmiotów zewnętrznych, w tym innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na terenie Górnego Śląska, i nie tylko, liczne są przykłady obszarów, w których kumulacja zjawisk kryzysowych w sposób bezpośredni powiązana jest z funkcjonowaniem zdegradowanych obiektów mieszkalnych i przemysłowych z XIX i XX wieku, stanowiących jeden z elementów krajobrazu kulturowego miast.

Strona projektu:

https://www.rybnik.eu/mieszkaj/rewitalizacja/