Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Pakiet Mieszkanie Plus to wsparcie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, z wykorzystaniem gruntów publicznych. Inwestycje, których celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem (z opcją wykupu) powstają w dwóch modelach: komercyjnym – realizowanym przez BGK Nieruchomości (BGKN) oraz regulowanym określonym w ustawie z 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która weszła w życie 11 września 2017 r.

Model komercyjny

W oparciu o współpracę pomiędzy BGKN a władzami samorządowymi, nowe mieszkania powstaną m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu.

Więcej informacji o tych inwestycjach na stronie mdr.pl  

Model regulowany

W przypadku inwestycji, za które odpowiadać będzie Krajowy Zasób Nieruchomości, obecnie zbierane są informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa i należących do samorządów, które można wykorzystać na cele mieszkaniowe. Od 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał listy intencyjne dotyczące udziału 77 gmin oraz porozumienia dotyczące finansowania inwestycji w Łomży, Szerzynach i Zakliczynie. KZN zawarł także porozumienia w sprawie uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie Plus dotyczące nieruchomości wskazanych przez PKP oraz Poczty Polskiej.

Zarówno KZN, jak i BGKN prowadzą rozmowy z kolejnymi samorządami.

Dla najemców

O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych i czynszu wynikającego z umowy z operatorem mieszkaniowym.

Dopiero w przypadku gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa, wybrane przez KZN spośród katalogu kryteriów określonych ustawowo. Kryteria te będą ustalane, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji, dla każdej inwestycji odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej i potrzeb lokalnej społeczności.

Katalog kryteriów pierwszeństwa najmu

 • strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub w skutek katastrofy budowlanej,
 • mieszkanie/dom podlegający wywłaszczeniu,
 • względnie niższe dochody,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jego dziecka,
 • wychowywanie dziecka,
 • nieposiadanie domu/mieszkania, również we współwłasności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki w innej miejscowości,
 • nieuzyskanie mieszkania z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych w danej miejscowości mieszkań,
 • status repatrianta,
 • wiek powyżej 65 lat,
 • posiadanie przez wnioskodawcę Karty Polaka.

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa nie wyklucza z możliwości ubiegania się o najem mieszkań osób nimi nieobjętych, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań.

Bezpieczeństwo najmu mieszkania o czynszu normowanym

Ustawa o KZN zawiera liczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo najmu mieszkania o czynszu normowanym. Osoba zainteresowana najmem może liczyć na następujące gwarancje:

 • transparentne nabory najemców i nieważność umów zawartych przed upływem terminów przewidzianych na nabór,
 • swobodny wybór przez najemcę rodzaju umowy najmu – z opcją lub bez opcji wyodrębnienia,
 • wieloletnie użytkowanie mieszkania na zasadach najmu o czynszu normowanym (w przypadku najmu bez opcji dojścia do własności umowa będzie mogła być zawarta na okres nawet 15 lat, w przypadku najmu z opcją – 30 lat),
 • możliwość przekształcenia umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją w każdym czasie trwania stosunku najmu (jeśli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształca się w prawo pierwokupu),
 • przyznanie najemcy bez opcji prawa pierwokupu w przypadku, gdy operator mieszkaniowy zamierza sprzedać mieszkanie,
 • gwarantowana przepisami maksymalna wysokość czynszu,
 • gwarantowana przepisami maksymalna wysokość opłat eksploatacyjnych,
 • gwarantowany przepisami zakaz pobierania przez operatora mieszkaniowego innych opłat niż czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty niezależne od operatora mieszkaniowego, do których należą wyłącznie opłaty za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
 • ochrona uprawnień najemcy wynikających z umowy najmu z opcją przez obowiązek równoczesnego zawierania notarialnej umowy przedwstępnej dotyczącej przeniesienia własności,
 • ściśle wskazane, jasne i jednoznaczne ustawowe przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez operatora: zaleganie z zapłatą opłat z tytułu najmu albo używanie mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem,
 • możliwość określenia w umowie najmu z opcją zasad potrącania zaległego czynszu z rat wpłaconych na poczet ceny mieszkania,
 • mechanizm przeniesienia na osobę użytkującą mieszkanie w ramach stosunku najmu z opcją własności tego mieszkania w przypadku ogłoszenia upadłości operatora,
 • zrównanie najemcy z opcją w niektórych uprawnieniach w zarządzaniu nieruchomością wspólną z uprawnieniami właściciela.

Wszystkie te mechanizmy w sposób istotny zabezpieczają stosunek najmu przed działaniami nierespektującymi założeń wskazanych w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Narodowy Program Mieszkaniowy

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie pełnił funkcję „banku ziemi". KZN będzie gromadził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

27 września 2016 r. rząd zdecydował o uruchomieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, który jest jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. oraz działania regulacyjne i finansowe, służące ich realizacji.

Główne cele to:

 • Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć aktualną średnią Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób).
 • Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych.
 • Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna obniżyć się o 2 mln (z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln).