Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Logo Partnerskiej Inicjatywy MiastJednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. W kontekście realizacji polityki miejskiej, SOR wskazuje między innymi na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Powołanie do życia projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzi naprzeciw identyfikowanym w tym zakresie wyzwaniom.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Ponadto jest odpowiedzią na zapotrzebowanie samorządów lokalnych na wiedzę w zakresie rozwiązań przydatnych do poprawy efektywności zarządzania w obszarach istotnych dla ich rozwoju.

Cele partnerskiej Inicjatywy Miast

Celem głównym inicjatywy jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast.

Cele szczegółowe:

 •  wzmocnienie i zachęcanie do partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy
 • podniesienie kompetencji kadr
 • kapitalizacja wiedzy i wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych
 • upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami
 • włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich

Jak działa Partnerska Inicjatywa Miast?

Partnerska Iinicjatywa Miast jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie pozyskiwania pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast. Stworzenie Partnerskiej Inicjatywy Miast - sieci samouczenia się umożliwia wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej. Podstawowy mechanizm wdrożeniowy PIM to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych.

Współpraca w ramach PIM polegać będzie również na sieciowaniu krajowych i europejskich działań z zakresu rozwoju miast, w szczególności w odniesieniu do udziału w Programie URBACT oraz realizacji Agendy Miejskiej UE, również w celu wzmocnienia współpracy miast w Europie Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka /Czechy, Polska, Słowacja, Węgry/ oraz Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia).

Produkty Partnerskiej Inicjatywy Miast

Kluczowym elementem funkcjonowania sieci w Partnerskiej Inicjatywy Miast są Lokalne Partnerstwa. Każdy z członków poszczególnych sieci powołuje zespoły robocze zrzeszające partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców zainteresowanych wybranym obszarem tematycznym. Przewiduje się uczestnictwo szerokiej reprezentacji podmiotów lokalnych, m.in. przedstawicieli społeczności lokalnej, przedstawicieli władz lokalnych lub uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych. Partnerstwo pracować będzie nad wybranymi wyzwaniami, a zaproponowane rozwiązania mają przybrać wymierną formę w postaci Miejskiej Inicjatywy Działań.

Każde miasto uczestniczące w Sieci zobowiązuje się do wypracowania Miejskiej Inicjatywy Działań zawierajacej konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych przyczyniających się do rozwoju miasta w sposób zrównoważony i zintegrowany w zakresie tematycznym Sieci, za wykorzystaniem pracy Lokalnego Partnerstwa PIM. Rozwiązania te mają przybrać formę wymierną w postaci dokumentu, dzięki czemu rezultaty działań prowadzonych przez partnerów Sieci zyskują konkretną formę oraz stanowią narzędzie dalszych zmian.  Miejska Inicjatywa Działań (MID) bazuje na wypracowanych w trakcie pracy Sieci PIM, doświadczeń i pomysłów, oraz istniejących zasobów materialnych i polityk lokalnych (strategie, plany, działania). Jednym z celów stworzenia MID jest zwiększenie wpływu wymiany doświadczeń na poziomie krajowym na politykę lokalną.

Z kolei Plan Ulepszeń (PU) jest dokumentem zawierającym zbiór rekomendacji do prowadzenia polityk krajowych powiązanych z obszarem tematycznym danej Sieci. Plan Ulepszeń powstaje na podstawie przygotowanych przez lidera i partnerów MIDów, jednak jest efektem prac wszystkich partnerów wspólnie, a nie zbiorem indywidualnych rekomendacji z poszczególnych MID-ów.

Produkty PIM - schemat

Szczegóły funkcjonowania PIM są opisane w Zasadach Realizacji PIM.

W chwili obecnej powołane do działania zostały trzy Sieci tematyczne:

 • rewitalizacja;
 • mobilność miejska;
 • jakość powietrza.

Do uruchomienia przygotowywane są kolejne Sieci tematyczne:

 • zrównoważone użytkowanie przestrzeni i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym;
 • praca w gospodarce lokalnej.

Konferencja Inaugurująca Partnerską Inicjatywę Miast

W dniach 15 i 16 listopada 2017 r. w Jachrance koło Warszawy odbyły się warsztaty inaugurujące prace Partnerskiej Inicjatywy Miast. W warsztatach wzięli udział uczestnicy trzech sieci tematycznych: rewitalizacja, mobliność miejska oraz jakość powietrza tj. przedstawiciele 32 podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zarówno z dużych jak i średnich czy tez małych miast oraz podmioty skupiające miasta z ich obszarów funkcjonalnych, eksperci oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Konferencja PIM

W trakcie warsztatów liderzy poszczególnych sieci wypracowywali wspólnie z przedstawicielami miast - uczestnikami danej sieci, zakres zagadnień jaki będzie przedmiotem prowadzonych prac i wymiany doświadczeń nad rozwiązaniem zgłoszonych i zdefiniowanych problemów. W trakcie warsztatów zwracano uwagę na potrzebę szerokiego partnerstwa przy rozwiązywaniu problemów istotnych dla danych społeczności lokalnych oraz przenikania się tematów będących przedmiotem prac poszczególnych sieci tematycznych.

Konferencja PIM

Sieć tematyczna - REWITALIZACJA

Rewitalizacja

Skład sieci

Lider: Katowice

Partnerzy: Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork

Kontekst działania sieci

Sieć PIM w zakresie tematycznym „rewitalizacja” jest odpowiedzią na problemy obszarów miast znajdujących się w wielowymiarowym kryzysie. Skala problemu dotyczącego konieczności odnowy polskich miast jest jasno sygnalizowana w dokumentach strategicznych, formułowanych na wszystkich szczeblach administracji (rządowej i samorządowej). Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia z perspektywy 2007-2013 w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w Polsce, często ich niewystarczająca skuteczność wynikała z braku należytej kompleksowości, zbyt małej terytorialnej koncentracji interwencji (skutkującej nadmiernym rozproszeniem środków) i nieadekwatnością wdrażanych rozwiązań w stosunku do zidentyfikowanych negatywnych zjawisk. Rewitalizację często mylono np. z punktowym procesem remontowym dokonywanym na obiekcie zabytkowym, która nie pociągała za sobą polepszenia sytuacji lokalnej społeczności, a w niektórych przypadkach zdawała się ten kryzys nawet pogłębiać przez negatywne procesy, jak np. niekontrolowana gentryfikacja. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stopniowo wdrażany od 2015 r. system dotyczący rewitalizacji, za którego tworzenie odpowiedzialne było ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W procesie szerokich konsultacji z samorządami i wieloma innymi pomiotami zostały stworzone kolejno: Krajowa Polityka Miejska 2023 ujmująca rewitalizację jako jeden z 10 głównych obszarów rozwoju polskich miast, horyzontalne Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ustawa o rewitalizacji. Dokumenty te wyraźnie wskazują, iż rewitalizacja to proces wieloaspektowy, prowadzony w partnerstwie z interesariuszami.

Oprócz systemu strategiczno-prawnego z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (później kontynuowana przez Ministerstwo Rozwoju) powstała grupa złożona z 20 miast mających wypracowywać rozwiązania wzorcowe pn. Modelowa Rewitalizacja Miast. Było to uzupełnienie trzech rządowych pilotaży realizowanych w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu, gdzie testowano poszczególne nowe rozwiązania w celu wprowadzenia nowych modeli do tematycznego centrum wiedzy. Jednak potrzeby w zakresie uzupełnienia i wymiany wiedzy między samorządami w zakresie rewitalizacji są daleko większe. Sieć Rewitalizacja w swych założeniach będzie skupiać się na dostarczeniu wiedzy do miast lidera/partnerów zapewniających kompleksowość procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, które będą stanowić otwarcie na samodzielność, samowystarczalność, prężność tj. rezyliencję tych obszarów. Projekt skupiać się będzie na uwrażliwianiu miast zmierzających do uwzględniania wymiarów: społecznego, gospodarczego, przestrzenno funkcjonalnego, technicznego i środowiskowego w planowaniu i wdrażaniu rewitalizacji. Powinno się to odbywać się w odpowiednio zapewnionych warunkach: szerokiej partycypacji społecznej, adekwatnego modelu wdrażania oraz dbałości o dywersyfikację źródeł finansowania przedsięwzięć.

Istotnym wyzwaniem miast jest nadanie procesom rewitalizacji atrybutów rezyliencji, czyli zdolności do podtrzymania pozytywnych skutków rewitalizacji i ewentualnej samonaprawy w razie pojawienia się zagrożeń w przyszłości. Wprowadzenie pojęcia rezyliencji jako wartości dodanej w rewitalizacji, jest jednym z innowacyjnych atrybutów samouczącej się sieci. Ważne jest, aby poza programowaniem/inicjowaniem i realizowaniem działań naprawczych wyposażyć społeczność lokalną w umiejętności i zdolności do samodzielnego podejmowania działań w zakresie zaistnienia zagrożenia czy sytuacji kryzysowej.

Pierwsze spotkanie Sieci Rewitalizacja

W dniach 9-11 stycznia 2018 r. w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne Sieci Rewitalizacja. Gospodarzem spotkania była Pani Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice. Na warsztaty przyjechały niemal wszystkie miasta uczestniczące w Sieci Rewitalizacja oraz eksperci i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

 • Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

  Marzena Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice

 • Rozpoczęcie warsztatu Sieci tematycznej Rewitalizacja

  Rozpoczęcie warsztatu Sieci tematycznej Rewitalizacja

 • Rozpoczęcie warsztatu Sieci tematycznej Rewitalizacja

  Rozpoczęcie warsztatu Sieci tematycznej Rewitalizacja

Przedmiotem spotkania było wypracowanie ostatecznego zakresu i harmonogramu działania Sieci. Ponadto w trakcie spotkania odbyły się warsztaty ugruntowujące odnowione podejście do rewitalizacji. Uczestnicy warsztatów analizowali kontekst rewitalizacji poprzez pryzmat przestrzeni fizycznej, przestrzeni osobistej, przestrzeni społecznej oraz przestrzeni kulturowej. Warsztatom towarzyszyło także wprowadzenie do problematyki rezyliencji miejskiej. Omówiono koncepcję i pojęcia związane z rezyliencją miejską i powiązania z procesami rewitalizacji.

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

 • Sesja robocza

  Sesja robocza

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali także nad propozycjami poszczególnych miast w zakresie budowania Partnerstw Lokalnych oraz formułowania zakresów swoich Miejskich Inicjatyw Działania. Spotkaniu warsztatowemu towarzyszyła także wizyta studyjna w Strefie Kultury w centrum Katowic oraz Nikiszowcu, dzielnicy w której od wielu lat prowadzone są z sukcesem działania rewitalizacyjne.  

Dobra praktyka - powrót do tradycji na Nikiszowcu (PDF 88 KB) 

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

 • Osiedle Nikiszowiec

  Osiedle Nikiszowiec

Drugie spotkanie Sieci Rewitalizacja

W dniach 13 i 14 marca 2018 w Stalowej Woli odbyło się drugie spotkanie Sieci PIM Rewitalizacja. Jego tematem przewodnim była partycypacja w procesach rewitalizacji. W pierwszym dniu eksperci sieci PIM Aldo Vargas-Tetmajer i Hanna Gill-Piątek oraz Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeprowadzili indywidualne konsultacje z miastami. Spotkania te dotyczyły głównie uściślenia tematyki Miejskich Inicjatyw Działania oraz tworzenia Lokalnych Partnerstw. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Łosic, Świebodzic, Ostródy, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Stalowej Woli i Pabianic. We wszystkich przypadkach rozmowy zakończyły się pomyślnym doprecyzowaniem tematyki.

Drugi dzień poświęcony był w całości zdobywaniu wiedzy i pracy warsztatowej. Wykład Hanny Gill-Piątek poświęcony był partycypacji w rewitalizacji, jej ramom prawnym, dobrym praktykom i barierom, a także angażowaniu przedsiębiorców w dialog. Aldo Vargas-Tetmajer przygotował prelekcję pokazującą doświadczenia miast URBACT-u w postępach w przygotowywaniu lokalnych planów działania.

Macro alias: Galeria

Prezentacje do pobrania:

Doświadczenia URBACT w słuzbie PIM - Aldo Vargas-Tetmajer (PDF 4 MB)

Partycypacja w rewitalizacji - Hanna Gill-Piątek (PDF 7 MB)

Ponadto uczestnicy warszatów mieli okazję odwiedzić dwa Miejsca Aktywności Lokalnej w Stalowej Woli. Była to także okazja za zaprezentowania innowacji w partycypacji wypracowanych w społecznościach lokalnych przy udziale przedstawiecieli Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

 • Centra Aktywności Lokalnej

  Centra Aktywności Lokalnej

Dobra praktyka:

Partycypacja w kontekście prowadzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (PDF 1022 KB)

Trzecie spotkanie Sieci Rewitalizacji

W dniach 9-11 października 2018 r. w Pabianicach odbyło się kolejne posiedzenie Sieci Rewitalizacja. Tematem przewodnim spotkania była współpraca z inwestorami prywatnymi na obszarze rewitalizacji. Na spotkaniu zaproszeni goście, dwaj główni prywatni inwestorzy przedstawili swoje dokonania i plany w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych w centrum miasta, na obszarze rewitalizacji. Planom towarzyszy deklaracja gotowości do współpracy z jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi we włączeniu elementów społecznych i kulturalnych projektów w ich inwestycje. Za istotne uznali tworzenie zasad określających współpracę sektora publicznego z prywatnym i zapewnienie stałej płaszczyzny do komunikacji czy też forum wymiany stanowisk w celu łatwiejszej współpracy różnych sektorów i jednostek (interesariuszy procesu rewitalizacji).

Informacja – Istota współpracy z inwestorami prywatnymi (doświadczenia Pabianic) (PDF 214 KB)

 

Prezentacja Inwestora - Fabryka Wełny

 

 

 

Prezentacja Inwestora - Tkalnia pomysłów

 

W czasie posiedzenia Sieci uczestnicy wymienili się wzajemnie wiedzą i dyskutowali o postępie prac nad Miejskimi Inicjatywami Działań.

 

 • Sesja warsztatowa

  Sesja warsztatowa

 • Sesja warsztatowa

  Sesja warsztatowa

 • Sesja warsztatowa

  Sesja warsztatowa

Członkowie Sieci mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze studyjnym na obszarze rewitalizacji w Pabianicach i bliższego zapoznania się z poszczególnymi działaniami rewitalizacyjnymi podejmowanymi nie tylko przez samorząd Miasta Pabianice ale także przez inwestorów prywatnych.

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

 • Spacer studyjny

  Spacer studyjny

Przy okazji spotkania Sieci w Pabianicach uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami w zakresie rewitalizacji Miasta Łodzi. Szczegółowo przybliżono dwa programy wpisujące się w szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne w centrum Łodzi. Pierwszy dotyczy programu odbudowy i modernizacji kamienic (Program Mia100 Kamienic) drugi z kolei dotyczy inicjatywy Latarników Społecznych i Gospodarzy Obszarów.

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

 • Wizyta studyjna w Łodzi

  Wizyta studyjna w Łodzi

Sieć tematyczna - MOBILNOŚĆ MIEJSKA

 

Mobilność miejska

Skład sieci

Lider: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM)

Partnerzy: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Legnica, Olsztyn, Nowa Sól,  Skawina, Wadowice, Wałbrzych

Kontekst działania sieci

Elementem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wprowadzenie preferencji i zachęt przyczyniających się do zmian dotychczasowych zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast na rzecz użytkowania transportu zbiorowego (a także komunikacji rowerowej i pieszej), jako podstawowego środka komunikacji w obszarach miejskich i ich strefach podmiejskich. W polskich miastach, w szczególności w tych poniżej 200 000 mieszkańców stale rośnie udział transportu indywidualnego w zaspokajaniu potrzeb transportowych. Dzieje się tak pomimo licznych inwestycji w poprawę jakości transportu publicznego. Celem Sieci Mobilność miejska jest znalezienie skutecznych rozwiązań, mających na celu odwrócenie tego trendu, sięgających dalej, niż tylko proste inwestycje w wymianę taboru, przebudowę ulic i przystanków.

Samorządy potrzebują wiedzy na temat skutecznych i sprawdzonych narzędzi, które pomogą promować podróże transportem pieszym, rowerowym i publicznym – począwszy od dobrych połączeń regionalnych i aglomeracyjnych (w tym kolejowych), poprzez udaną współpracę pomiędzy samorządami (w tym integrację i wspólną organizację transportu, także w ujęciu transgranicznym), udostępnianie infrastruktury rowerowej i rowerów, kształtowanie polityki taryfowej i rozkładów jazdy, a także wykorzystywanie planistycznych narzędzi smart city, skończywszy na ograniczaniu ruchu samochodowego, w tym ciężarowego. Nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji dają nowe trendy technologiczne i ogromny potencjał miast w zakresie powstawania nowych idei. Wspólne uwarunkowania dla miast sieci w połączeniu z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych może przynieść szereg nowych trendów w mobilności miejskiej. Obejmują one m.in. zmianę zachowań komunikacyjnych, w tym wzrost popularności wynajmowania rowerów i dzielenia pojazdów (carsharing), oraz łączenia różnych rodzajów transportu (dzięki m.in. rozwojowi aplikacji mobilnych). Zrównoważona mobilność w miastach to nie tylko niskoemisyjny transport (prywatny i zbiorowy – w tym elektromobilność), ale także zintegrowane zarządzanie ruchem, intermodalne projekty komunikacyjne, rozwiązania zwiększające atrakcyjność komunikacji zbiorowej (m.in. parkingi P&R, strefy ograniczonego ruchu obejmujące centra aglomeracji, przywileje dla osób dzielących samochody, technologie geolokacyjne.  

Pierwsze spotkanie Sieci Mobilność miejska

W dniach 19-21 lutego 2018 r. w Trójmieście odbyło się warsztatowe spotkanie Sieci Mobilność miejska. Trójmiasto jest wyróżniającym się w Polsce ośrodkiem, które wdraża nowoczesne i przyjazne mieszkańcom rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej i zrównoważonego transportu. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z realizacją MID i LP oraz zapoznanie się z przykładami dobrych praktyk z zakresu włączania kolei do obsługi aglomeracji, integracji taryfowej systemów komunikacyjnych oraz kształtowania polityki zrównoważonej mobilności. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z przykładami nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych systemów zarządzania miastem w zakresie wdrażania mobilności miejskiej. Spotkania z przedstawicielami PKM, SKM, władz jednostek administracyjnych, jednostek organizacyjnych miasta Gdańska, instytucjami otoczenia biznesu oraz ekspertami i praktykami z zakresu transportu publicznego  dostarczyły wielu inspiracji i pomysłów do wygenerowania nowej jakości w kreowaniu i zarządzaniu systemem mobilności miejskiej w gminie. Ponadto dyskutowano o kwestii realizacji, finansowania i funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, współpracy międzygminnej w zakresie powierzania organizacji transportu publicznego, marketingowych aspektach kształtowania oferty komunikacji miejskiej, wspólnym systemie poboru opłat do jednolitej taryfy regionalnej, udostępniania miejskich danych publicznych, aspektów poprawnego projektowania węzłów przesiadkowych, polityki rowerowej jako elementu programu uspakajania ruchu.

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

 • Spotkanie Sieci Mobilność miejska

  Spotkanie Sieci Mobilność miejska

Drugie spotkanie Sieci Mobilność miejska

Drugie spotkanie sieci Mobilność miejska zorganizowane w Olsztynie poświęcone było dwóm zagadnieniom: 1. Omówieniu z przedstawicielami miast, będących członkami sieci, metodyki prac nad utworzeniem i funkcjonowaniem Lokalnych Partnerstw (LP) oraz zakresu i charakteru przedsięwzięć planowanych do objęcia Miejską Inicjatywą Działania (MID). Są to zadania jakie miasta uczestniczące w Partnerskiej Inicjatywie Miast (PIM) muszą podjąć w trakcie trwania projektu; 2. Systemowi organizacji ruchu na terenie miasta Olsztyna i systemowi zarządzania komunikacją miejską.

 

W pierwszym bloku tematycznym uczestniczyli eksperci zaproszeni przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Aldo Vargas-Tetmajer, Michał Wolański,oraz przedstawiciele MIiR Magdalena Skwarska i Jan Niemczyk. W oparciu o przedstawiane przez przedstawicieli poszczególnych miast zamierzenia odnośnie kształtowania partnerstw i wizje wykorzystania partycypacji w procesie wypracowywania kierunków działania, omawiali newralgiczne elementy tego procesu i zasady jakimi powinno się kierować, w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania z punktu widzenia zarządzania organizmem miejskim i zaspokajania oczekiwań mieszkańców. W trakcie prowadzonej dyskusji podkreślano, że forma Lokalnego Partnerstwa powinna mieć strukturę dopasowaną do charakteru problemu, jaki ma być przedmiotem dialogu i uzgodnień. W oparciu o doświadczenia z działania podobnych struktur wskazywano na potrzebę imiennego zdefiniowania uczestników takiego gremium, ze względu na pełniejszą identyfikację z problemem będącym przedmiotem współdziałania oraz lepszą możliwość egzekwowania podjętych zobowiązań. Jednocześnie wskazywano, że przy formułowaniu problemu będącego przedmiotem prac Lokalnego Partnerstwa, należy sformułować kilka wariantów rozwiązań, które mogłyby być rozpatrywane w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających przeprowadzenie rozwiązań w formie przyjętego pierwotnie założenia. Z wypowiedzi przedstawicieli miast wynikało, że większość z nich jest zdecydowana w pracach nad MID zajmować się zagadnieniami wykazanymi w momencie zgłaszania uczestnictwa do partnerstwa. Prace w bloku z ekspertami miały na celu pomóc w lepszym zdefiniowaniu problemu nad jakim miasta chcą pracować i określeniu elementów mających kluczowe znaczenie dla jego rozwiązania. Z przebiegu dyskusji wynikało, że czynnikiem, który determinuje w dużym stopniu możliwości rozwiązywania problemów mobilności w miastach są obowiązujące przepisy prawne, w tym ograniczenia dla samorządów w zakresie ich zastosowania w sposób adekwatny do lokalnych potrzeb. Dużą wartość poznawczą dla prac w tym bloku tematyczny, było spotkanie z przedstawicielką Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku panią Karoliną Orcholską, która podzieliła się doświadczeniami z prac lokalnego partnerstwa w projekcie URBACT.

 

Zajęcia warsztatowe

 

 

 

Zajęcia warsztatowe

 

Drugi blok tematyczny został zorganizowany przez przedstawicieli Olsztyna. Uczestnicy sieci mieli możliwość zapoznania się z efektami rozwiązań w zakresie organizacji ruchu i priorytetów nadanych komunikacji miejskiej jakie zostały wprowadzone w mieście w ostatnim czasie. Omawiane były efekty wprowadzonych rozwiązań i ocen z punktu widzenia władz miasta i mieszkańców. Wskazywano na potrzebę właściwego nagłośnienia nowych rozwiązań przed ich wprowadzaniem w celu pełniejszej akceptacji przez użytkowników oraz łagodnego, bezkonfliktowego wejścia w życie. Przedstawiciele miasta omawiali dostrzegane niedogodności występujące w związku z nową organizacją ruchu w mieście oraz metody ich eliminowania oraz zakres i sposób współdziałania z policją w celu podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu i stosowania się do obowiązujących przepisów. Zaprezentowana została również organizacją transportu miejskiego oraz zakres prowadzonych działań mających przyczynić się do podniesienia jej sprawności i niezawodności. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznać się z ekologicznymi rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo na trasach rowerowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

 

Wizyta studyjna

 

 

Wizyta studyjna

 

Prezentacje ze spotkania do pobrania:

Wykorzystanie doświadczeń URBACT w pracach PIM (PDF 8 MB)

Partnerska Inicjatywa Miast - Przewodnik (PDF 790 KB)

Trzecie spotkanie sieci Mobilność miejska

Kolejne spotkanie odbyło się w Wałbrzychu, w dniach 18 -20 czerwca 2018. Tematem zasadniczym spotkania były zagadnienia organizacji i funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.

W takcie warsztatów został omówiony przebieg reorganizacji komunikacji miejskiej na terenie Wałbrzycha. Przedstawiono sposób funkcjonowania Miejskich Zakładów Komunikacyjnych działających w strukturze zakładu budżetowego, przekształconych następnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z o.o. Omówiono główne przyczyny oraz przebieg likwidacji MPK Sp. z o.o. oraz działania podejmowane na rzecz utrzymania obsługi pasażerskiej, w momencie ogłoszenia upadłości spółki. Wskazywano na zagadnienia jakie powinny być brane pod uwagę, aby ograniczyć negatywne skutki takiego procesu, oraz działania podejmowane w celu ich wyeliminowania. Przedstawiony został proces wyboru operatora z którym zostało zawarte porozumienie w zakresie świadczenia lokalnego transportu zbiorowego i który świadczy obecnie usługi na terenie miasta Wałbrzycha i gmin sąsiednich. Oprócz operatora, wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym została zawarta umowa na świadczenie usług przewozowych, przewóz osób świadczony jest również przez przewoźników – podmioty świadczące usługi na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Omówione zostały efekty podjętych działań, wyrażające się przede wszystkim: poprawą jakości świadczonych usług; poprawą efektywności kosztów świadczonych usług; poprawą dostępności. Zaprezentowane zostały rozwiązania w zakresie informacji pasażerskiej oraz zasad ustalania i pobierani opłat za przejazd i zasad finansowania. Pokazane zostały zlokalizowane na terenie Wałbrzycha obiekty służące obsłudze pasażerskiej oraz system oświetlania ulic.

 

Warsztaty w Wałbrzychu

 

 

 

Budynek dworca wyremontowany przez Miasto Wałbrzych

 

Osobnym zagadnieniem prezentowanym przez gospodarzy warsztatów był proces organizacji i funkcjonowania komunikacji transgranicznej łączącej Wałbrzych z siedzibą gminy po drugiej stronie granicy z Czechami. W ramach warsztatów odbyło się spotkanie na terenie Czech w gminie Mezimesti. Burmistrz miasta, wicemarszałek województwa oraz przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacyjnych przedstawili system organizacji transportu pasażerskiego obsługującego przewozy lokalne, regionalne i krajowe na terenie Czech. W oparciu o przedstawione informacje należy uznać, że na terenie Czech większą rolę w organizacji komunikacji międzymiastowej odgrywają władze regionalne. Na poziomie regionalnym regulowane są również kwestie rozliczeń za świadczone usługi. W przewozach pasażerskich na terenie Czech mają udział przewozy pracownicze organizowane przez większe zakłady pracy. Nie funkcjonuje system przewozów szkolnych.

 

Spotkanie z władzami samorządowymi w Czechach

 

 

W Mezimesti (Czechy)

 

Uzupełnieniem problematyki komunikacyjnych powiązań transgranicznych było przedstawienie przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego -  Lidera Sieci Mobilność miejska -  zasad funkcjonowania porozumienia pomiędzy władzami Szczecina, Berlina i Krajowego Związku Brandenburgia, dzięki czemu honorowane są wzajemnie bilety wystawiane przez przewoźników.  

W osobnej części warsztatów podjęta została próba zdefiniowania zakresu i charakteru problemowego dokumentu jaki będzie przygotowywany na podsumowanie prac Sieci. Według przyjętych uzgodnień ma być ukierunkowany na kwestie organizacji transportu publicznego. Ustalono za celowe nawiązanie ściślejszej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Dyskutowana była również kwestia prac nad dokumentem Miejskiej Inicjatywy Działania przygotowywanego w ramach Sieci przez poszczególne miasta. Wskazano na potrzebę większego wsparcia ze strony organizatora PIM w zakresie redakcji tego dokumentu, czyli pożądanego sposobu prezentacji realizacji działań i rozwiązań wypracowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenia zdobyte w ramach prac Sieci.

 

Czwarte spotkanie sieci Mobilność miejska.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Pierwszego dnia przedstawiciele CDS omówili z członkami Sieci charakter i oczekiwany zakres MID – dokumentu, który w oparciu o zdobyte w trakcie prac Sieci doświadczenia ma być przygotowany przez przedstawicieli miast uczestniczących w programie. Dokument ma zawierać opis ścieżki dojścia do rozwiązania problemu zdefiniowanego na poziomie lokalnym a jego zakres powinien odnosić się do obszaru zdefiniowanych  lokalnych potrzeb. Ścieżka dojścia powinna uwzględniać współdziałania w ramach partycypacji społecznej.  Pracownicy CDS przeprowadzili również z członkami Sieci warsztaty na temat oceny ryzyka jakie może występować w trakcie prac nad dokumentem MID i realizacji jego założeń.

Warsztaty z CDS

Drugiego dnia członkowie Sieci udali się do Jaworzna. W pierwszej części wizyty studyjnej Tomasza Tosza, Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, przedstawił podejmowane działania na rzecz uspokojenia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa na ulicach Jaworzna. Podstawą do działań na rzecz uspokojenia ruchu było przyjęte na początku XXI wieku studium transportowe, które ukierunkowało zakres przedsięwzięć na rzecz uspokajania ruchu i preferowania transportu zbiorowego. Działania na rzecz kształtowania w tym kierunku mobilności na terenie miasta były prowadzone nieprzerwanie przez cały późniejszy okres. Na przebudowę i remonty ulic Jaworzno wydało przez 15 lat 500 mln zł. W chwili obecnej efekty tych prac są widoczne. Miasto może pochwalić się znaczącym spadkiem liczby wypadków i bardzo niskim wskaźnikiem ofiar śmiertelnych. Wizja zero, czyli eliminacja wypadków śmiertelnych na ulicach Jaworzna, stała się rzeczywistością (od połowy 2016 roku do początku 2018 roku na terenie 90-tsięcznego miasta – trzynastego w skali kraju pod względem zajmowanej powierzchni, nie odnotowano żadnego śmiertelnego wypadku drogowego). Na taką sytuację oddziałuje szeroki zakres przedsięwzięć podejmowanych w zakresie odpowiedniego kształtowania układu ulicznego, geometrii ulic oraz organizacji ruchu. Zmodernizowano około 30 procent ulic na których wprowadzono wiele rozwiązań wymuszających zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów poprzez: ograniczenie przekroju ulic; budowę szykan; wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych; budowę rond; likwidację zatok autobusowych itp. Miasto zmniejszyło ilość miejsc parkingowych na ulicach w centralnym obszarze miasta, mimo to, nie utworzyło płatnej strefy parkowania. Rozwiązania ograniczające ruch samochodów indywidualnych połączone są z działaniami poprawiającymi warunki i bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego. Wyznaczane są pasy dla rowerów, budowane ścieżek rowerowych, czy ciągi pieszo-rowerowe, które mają na celu utworzenie spójnej sieci. W tym roku w Jaworznie została otwarta Velostrada – pierwsza w Polsce wydzielona droga szybkiego ruchu rowerowego. Rozwiązaniem podnoszącym bezpieczeństwo ruchu rowerowego jest również budowa rond typu holenderskiego. Miasto planuje wprowadzenie roweru miejskiego. Z przewidywanych 200 rowerów, 80 ma być rowerami elektrycznymi. W wyniku wprowadzanych rozwiązań spowalniających ruch samochodów osobowych i działań na rzecz rozwoju transportu zbiorowego na terenie Jaworzna 33 procent podróży po mieście odbywa się z wykorzystaniem komunikacji miejskiej a 32 procent samochodem osobowym. Czynnikiem mającym na celu zwiększenie zainteresowania stałym korzystaniem z komunikacji zbiorowej, jest wprowadzona latem tego roku nowa taryfa opłat. Koszt normalnego biletu rocznego wynosi 180 zł co pozwala przemieszczać się za 50 groszy przez cały dzień wszystkimi liniami obsługiwanymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie.

Velostrada w Jaworznie

Wizyta w zajezdni autobusowej w Jaworznie

Na atrakcyjność komunikacji miejskiej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie wpływa rozwinięta siatka połączeń i ich częstotliwość. Należy zaznaczyć że około 40 procent wykonywanej pracy przewozowej jest realizowane przez autobusy elektryczne. Miasto w chwil obecnej posiada 21 autobusów elektrycznych 9-, 12- 18- metrowych, co stanowi około 30% taboru. Autobusy zasilane są w energię elektryczną za pomocą pantografów ze stacji szybkiego ładownia na przystankach krańcowych. Przyjmuje się, że jedno szybkie ładowanie (trwające około 20 minut) zapewnia możliwość przejechanie przez autobus około 110 km. PKM w Jaworznie przeprowadza również testy autobusu elektrycznego w którym problem zasilania w energię elektryczną rozwiązywany jest poprzez szybką podmianę akumulatorów (trwającą około 7 minut). Jest to dowód na to, że poszczególni producenci autobusów elektrycznych wciąż poszukują optymalnych rozwiązań zapewniających sprawność tych pojazdów. O zasadach eksploatacji autobusów w Jaworznie informowali pracownicy PKM w Jaworznie Panowie Adrian Słubski i Przemysław Sowa.

Po powrocie do Skawiny, członkom Sieci zostały zaprezentowane działania na rzecz zrównoważenia mobilności na terenie miasta Skawina. Gmina prowadzi różnorodny zakres przedsięwzięć mających na celu ograniczenie nawyków do korzystania z samochodu osobowego na rzecz promowania alternatywnych sposobów przemieszczania się. Oprócz przedsięwzięć mających na celu zwiększenie atrakcyjności połączenia kolejowego z Krakowem, po jego ponownym uruchomieniu, na terenie gminy podejmowane są działania na rzecz poprawy warunków dla ruchu rowerowego, oraz zwiększenia popularności transportu zbiorowego. Na temat koncepcji planowanych rozwiązań informowali Zastępca Burmistrza Skawiny p. Tomasz Ożóg oraz pracownicy urzędu Roman Gdula oraz Maciej Zacher. Członkowie sieci mieli również możliwość zapoznania się w terenie z charakterem i zakresem niektórych przedsięwzięć wraz z omówieniem krytycznych elementów dla sprawnej i całościowej ich realizacji. 

Uczestnicy warsztatów przed autobusem elektrycznym z Krakowa

W trzecim dniu uczestnicy spotkania udali się do Krakowa na teren zajezdni autobusowej w Woli Duchackiej. Pan Tomasz Moździerz przedstawił techniczne i organizacyjne aspekty eksploatacji autobusów elektrycznych. Kraków przed  zakupem używanych obecnie autobusów marki Solaris, przeprowadzał testy kilku typu autobusów. Dzięki możliwości ładowania w porze nocnej na terenie zajezdni, wszystkich obecnie używanych autobusów, poruszanie się autobusów po terenie miasta jest w mniejszym stopniu uzależnione od ostępu do urządzeń szybkiego ładowania. Problem pojemności baterii i wynikający z tego zasięg autobusów jest jednym z podstawowych zagadnień branych pod uwagę przy opracowywaniu siatki linii obsługiwanych przez autobusy elektryczne. Zwrócono uwagę, że całość procedur związanych z lokalizacją i budową stacji szybkiego ładowania na terenie miasta może trwać nawet około dwóch lat. Członkowie Sieci mieli możliwość porównania rozwiązań organizacyjnych i technologicznych oraz doświadczeń użytkowników autobusów elektrycznych w Jaworznie i Krakowie.

Wizyta w zajezdni autobusowej w Woli Duchackiej

Wizyta w zajezdni autobusowej w Woli Duchackiej

Sieć tematyczna - JAKOŚĆ POWIETRZA

 Jakość powietrza

 

Skład sieci:

Lider: Nowy Sącz  

Partnerzy: Toruń, Opalenica , Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój, Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Skawina

Kontekst działania sieci:

Powszechne wykorzystanie węgla i drewna w polskich gospodarstwach domowych stanowi dziś czynnik warunkujący silną presję sektora komunalno-bytowego na jakość powietrza. Stanowi on obecnie najważniejsze źródło emisji do powietrza zanieczyszczeń, zwłaszcza tych cechujących się wysoką szkodliwością dla środowiska i zdrowia człowieka. Spalanie węgla w indywidualnych paleniskach domowych, zwłaszcza węgla niskiej jakości (o wysokim udziale części niepalnych, sprzyjających znacznej emisji pyłów) w przestarzałych technologicznie kotłach lub piecach, jest dziś podyktowane w dużej mierze względami finansowymi. Jest to najtańsze, legalnie dostępne paliwo.

Wśród budynków jednorodzinnych, aż 70% z nich (ponad 3,8 mln) korzysta z węgla jako paliwa do celów grzewczych. Pozostałe korzystają z biomasy (0,75 mln), którą stanowi głównie drewno, z gazu ziemnego (0,75 mln) i innych źródeł (0,2 mln). Z kolei wśród palenisk węglowych aż 80% to przestarzałe technologicznie kotły zasypowe (niemal połowa z nich ma więcej niż 10 lat), cechujące się niską sprawnością (generują duże straty energii), jak również wysoką emisją zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowym czynnikiem warunkującym znaczną emisję zanieczyszczeń w domach korzystających z palenisk węglowych, jest wysokie zużycie energii wynikające z niewłaściwego docieplenia budynku lub wręcz jego braku. 40% domów jednorodzinnych nie posiada żadnego docieplenia.

Drugim ważnym czynnikiem, wpływającym na niską jakość powietrza, w szczególności w dużych ośrodkach miejskich jest transport drogowy. Ostatnie dekady przyniosły niezwykle dynamiczny wzrost roli transportu w każdej niemal dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Szczególnie znaczące zadania ma w tym zakresie transport drogowy, który w skali Unii Europejskiej, na tle wszystkich innych rodzajów transportu, ma obecnie 49% udział w przewozach towarowych i 72% udział w przewozach pasażerskich. Obok niezaprzeczalnie pozytywnej roli, jaką transport odegrał i odgrywa we wspieraniu rozwoju gospodarczego, nie można pomijać faktu, że jest on również źródłem szeregu problemów i uciążliwości, tak dla środowiska przyrodniczego, jak i społeczeństwa. Do najważniejszych zagrożeń wynikających z działalności transportu drogowego należy emisja zanieczyszczeń powietrza oraz emisja hałasu. W wielu dużych miastach transport drogowy jest znaczącym, a niekiedy dominującym źródłem emisji zanieczyszczeń, co stanowi ważną przyczynę niskiej jakości powietrza. Mając na uwadze stale rosnącą liczbę mieszkańców miast problem ten zaczyna urastać do rangi jednego z kluczowych problemów społecznych. Należy też wziąć pod uwagę wzrastający wskaźnik motoryzacji, wynoszący w Polsce 528 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, który jest najwyższy wśród innych państw Europy Wschodniej i zauważalnie przekracza średnią dla Unii Europejskiej (491 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców).

Lider i partnerzy Sieci to przede wszystkim miasta mające problem z utrzymaniem właściwej jakości powietrza. To również miasta, które czynią znaczące postępy w próbach doprowadzenia jakości powietrza do obowiązujących standardów. Ich aktywności na tym polu mogą stać się przykładem dla podejmowania działań zaradczych i naprawczych przez inne samorządy borykające się z problemem wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Pierwsze spotkanie Sieci ds. jakości powietrza - CZYSTY ODDECH MIASTA

W dniach 21-23 lutego 2018 r. w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne Sieci ds. jakości powietrza, dla której uczestnicy spotkania wybrali nazwę - CZYSTY ODDECH MIASTA. Gospodarzem spotkania był Pan Wojciech Piech, Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Na warsztaty przyjechały wszystkie miasta uczestniczące w Sieci ds. jakości powietrza oraz eksperci i przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Głównym przedmiotem spotkania było wypracowanie ostatecznego zakresu i harmonogramu działania Sieci. Zakres działania sieci obejmuje wypracowanie działań redukujących kluczowe problemy wywołane przekroczeniami dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza (w szczególności pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu), które z kolei spowodowane są przez wiele współwystępujących czynników, tj. : silna presja ze strony emisji ze źródeł komunalno-bytowych; brak rozwiązanego problemu nielegalnego spalania odpadów komunalnych w indywidualnych paleniskach; brak sprawdzonych rozwiązań wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej dla potrzeb transportu zero-emisyjnego; czy też bardzo istotna kwestia, jaka jest ciągły niedobór świadomości ekologicznej i odpowiedzialności obywateli złą dobra jakość powietrza.

Relacja ze spotkania sieci w Urzędzie Miasta Nowego Sącza jest dostępna pod adresem Urzędu Miasta Nowego Sącza: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/18426#

Na temat spotkania pojawiły się także informacje w prasie lokalnej oraz telewizji: http://m.sadeczanin.info/wiadomosci/duszacy-smog-w-nowym-saczu-nie-taki-diabel-straszny-jak-go-maluja-zdjecia

Galeria zdjęć ze spotkania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza:

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 • Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

  Spotkanie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Pani Marta Wieciech – Kumięga, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza przedstawiła dobre praktyki Lidera sieci - Nowego Sącza w zakresie podejmowanych działań dot. ochrony powietrza, a także problemy występujące w trudnej walce ze smogiem.

Dobra praktyka – działania Nowego Sącza (PPTX 5 MB)

 

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna, podczas której uczestnicy spotkania zostali zapoznani z działaniem instalacji biologicznego przetwarzania odpadów „Bioinnovation” z wykorzystaniem OZE oraz punktu pomiarowego lokalnego monitoringu powietrza w Miasteczku Galicyjskim.

http://www.nova-ns.eu/

Opis elektrowni biogazowej (PDF 2 MB) i instalacji fotowoltaicznej (PDF 748 KB)

Galeria zdjęć z wizyty studyjnej:

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 • Wizyta studyjna

  Wizyta studyjna

 

W trakcie spotkania uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat problemów i dobrych rozwiązań z zakresu jakości powietrza w polskich miastach oraz tematów dot. problemów środowiskowych i jakości powietrza w projektach europejskich, a także działań europejskich sieci, w których uczestniczy Polska.

Prezentacja eksperta UBRACT (PPTX 15 MB)

W części warsztatowej spotkania uczestnicy dyskutowali nad propozycjami poszczególnych miast w zakresie budowania Partnerstw Lokalnych oraz formułowania zakresów swoich Miejskich Inicjatyw Działania, które będą przedmiotem prac w najbliższych miesiącach.

 

Prace warsztatowe

 

Drugie spotkanie Sieci ds. jakości powietrza (Czysty Oddech Miasta)

W dniach 9-11 kwietnia 2018 w Węgierskiej Górce, Żywcu oraz Międzybrodziu Żywieckim odbyło się drugie spotkanie Sieci PIM ds. jakości powietrza (Czysty Oddech Miasta). Tematem przewodnim spotkania były działania planowane do podjęcia przez uczestników Sieci w zakresie ochrony powietrza. Gospodarze spotkania - przedstawiciele Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Żywca, Pszczyny oraz Żywieckiego Klastra Energii - przedstawili informację na temat podejmowanych działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Zdjęcia z warsztatów:

 

zdjęcie z warszatów PIM, autor A. Kedzierska (pracownik MIIR)

 

 

zdjęcie z warszatów PIM, autor A. Kedzierska (pracownik MIIR)zdjęcie z warszatów PIM, autor A. Kedzierska (pracownik MIIR)zdjęcie z warszatów PIM, autor A. Kedzierska (pracownik MIIR)

 

 

 

Autor: A. Kędzierska (DSR, MIIR)

 

Prezentacje do pobrania:

Prezentacje ZMGE (PDF 438 KB)

Prezentacja Pszczyny (PDF 3 MB)

Prezentacja Klastra (PDF 396 KB)

Podczas spotkania przeprowadzono konsultacje z miastami dotyczące uściślenia zakresu Miejskich Inicjatyw Działań oraz tworzenia Lokalnych Partnerstw. Zaprezentowano dobre praktyki miast URBACT z zakresu metod pracy zespołowej, które mogą posłużyć pracy Lokalnych Partnerstw PIM. Omówiono także kilka rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza: dotyczących wprowadzonego nakazu stosowania paliwa bezdymnego wprowadzonych w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także możliwości tworzenia tzw. LEZ (Low Emission Zone), czyli strefy o zmniejszonej emisji spalin, której celem wprowadzenia jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi gazami i pyłami, poprzez ograniczenie lub wyeliminowaniu z ruchu kołowego pojazdów z silnikami przekraczającymi ustalony dla strefy poziom emisji. O LEZ można więcej przeczytać na stronie pod linkiem.

Link do artykułu Polskiego Radia wraz ze zdjęciami z warsztatów.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję odwiedzić elektrownię wodną Porąbka - Żar, która jest jedyną w kraju podziemną, wysokospadową elektrownię szczytowo- pompową oraz najwyżej położoną w Polsce instalację fotowoltaiczną utworzoną na terenie elektrowni. Elektrownia stanowi unikalne rozwiązanie na skalę światową. Jest pewnym i sprawdzonym dostawcom usług dla krajowego systemu elektroenergetycznego, ma możliwość akumulacji znacznych ilości energii w górnym zbiorniku wody.

Zdjęcia z wizyty studyjnej:

 

Autor: A. Kędzierska (DSR, MIIR)Autor: A. Kędzierska (DSR, MIIR)Autor: A. Kędzierska (DSR, MIIR)
Autor: A. Kędzierska (DSR, MIIR)

 

Informacja o elektrowni:

1 (PDF 42 KB)

2 (PDF 62 KB)

Trzecie spotkanie Sieci ds. jakości powietrza (Czysty Oddech Miasta) w Rawiczu, Żmigrodzie i Bojanowie  

W dniach 26-28 września 2018 w Rawiczu, Żmigrodzie oraz Bojanowie odbyło się trzecie spotkanie Sieci PIM ds. jakości powietrza. Tematem przewodnim spotkania były działania planowane oraz podejmowane przez uczestników Sieci w zakresie ochrony powietrza – głównie dotyczące zero lub niskoemisyjnego transportu (ze szczególnym uwzględnieniem transportu rowerowego). Gospodarze spotkania - burmistrzowie Rawicza, Żmigrodu i Bojanowa przedstawili informację na temat uwarunkowań ich miejscowości oraz podejmowanych działań ukierunkowanych na poprawę dostępności transportowej tych miejscowości (w tym dotyczącej rowerów jako środka transportu i rekreacji), ochronę powietrza, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej ich mieszkańców.

Relacja ze spotkania znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Rawicz (TUTAJ).

Do pobrania:

Prezentacja Rawicza (PDF 5 MB)

Prezentacja Żmigrodu (PDF 1 MB)

Prezentacja Gminy Bojanowo (PDF 1 MB)

Prezentacja PIM Rawicz (PDF 2 MB)

Zdjęcia z warsztatów:

Gmina Rawicz jest pomysłodawcą wykorzystania dróg technicznych wzdłuż drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław(stanowiących ok. 80% przebiegu trasy) w celu utworzenia bezpiecznej trasy rowerowej pomiędzy Rawiczem, Żmigrodem oraz Bojanowem –tzw. Rowerowej S5. Projekt ten dotyczy dobudowania brakujących odcinków, uzupełnienia ich innymi drogami (stanowiącymi obecnie drogi leśne oraz techniczne przy torach kolejowych, czy na wałach przeciwpowodziowych) oraz ich oznakowania. Trasa byłaby „rybim” kręgosłupem, od którego odchodziły by ości prowadzące do punktów komunikacji zbiorowej, obszarów zurbanizowanych, stref gospodarczych, miejsc pracy, innych tras i ciekawych miejsc turystycznych. Szczegóły dotyczące Rowerowej S5 zostały zaprezentowane uczestnikom spotkania, którzy mieli możliwość dokonania wizji na obszarze planowanej inwestycji. Szczegóły dotyczące Rowerowej S5 dostępne są pod linkiem: http://www.rawicz.pl/rowerowa-s5.html

Wizualizacja Rowerowej S5 (PDF 2 MB)

 • Rowerowa S5

  Rowerowa S5

 • Rowerowa S5

  Rowerowa S5

 • Rowerowa S5

  Rowerowa S5

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace uczestników Sieci, dotyczące powoływania Lokalnych Partnerstw (w tym trybu powoływania oraz składu) oraz bieżących wyników spotkań tych partnerstw. Omówiono także tematykę wszystkich przygotowywanych obecnie w sieci ds. jakości powietrza Miejskich Inicjatyw Działań. Doświadczeniami związanymi z powołaniem LP oraz jego pracami podzielił się lider sieci – Nowy Sącz.

Prezentacja MIiR (PDF 562 KB)

Prezentacja Nowego Sącza (PDF 1 MB)

Na spotkaniu przybliżono uczestnikom także zagadnienia dotyczące standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej (na przykładzie Dolnego Śląska), które ściśle wiążą się z aktywną realizacją polityki rowerowej. Główne zagadnienia, jakie zaprezentowano dotyczyły tras rowerowych, parkowania rowerów, oznakowania tras rowerowych, integracji transportu rowerowego z transportem zbiorowym oraz dróg serwisowych.

Prezentacja Standardów rowerowych (PDF 6 MB)

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zobaczenia części spośród omawianych projektów oraz miejsc:

 • Centrum Przesiadkowe Park & Ride w Żmigrodzie (obejmujące 100 miejsc postojowych dla rowerów, w tym miejsc zadaszonych, stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych oraz małą architekturę służącą w szczególności rowerzystom) oraz Żmigrodzkie Ogrody Bioróżnorodności.

 • Park&Ride w Żmigrodzie

  Park&Ride w Żmigrodzie

 • Park&Ride w Żmigrodzie

  Park&Ride w Żmigrodzie

 • Park&Ride w Żmigrodzie

  Park&Ride w Żmigrodzie

 • Planty Jana Pawła II w Rawiczu o długości niemal 3 km, stanowiące jedyne w Polce pełne planty. Obszar ten, poza tym, że stanowi ulubione miejsce spacerów i spotkań mieszkańców Rawicza, jest także także wykorzystywany do organizacji 24 – godzinnego Festiwalu Sportu. Na Plantach zrealizowano m.in. projekt z zakresu kompleksowej modernizacji oświetlenia.

Planty Jana Pawła II w Rawiczu

 

 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Rawiczu – Sarnowie (wraz z instalacją fotowoltaiczną przetwarzającą promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, nie wytwarzając przy tym żadnych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego).

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Rawiczu

 

 

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Rawiczu

 

Wspólne warsztaty 3 sieci - Mobilność Miejska, Jakość Powietrza, Rewitalizacja 

Warsztaty pn. "Jak tworzyć Miejskie Inicjatywy Działania we współpracy z Lokalnymi Partnerstwami?" z miastami uczestniczącymi w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) odbyły się w dniach 28 - 30 maja 2018 r. w Ostródzie. 

Miasta uczestniczyły w licznych sesjach warsztatowych dotyczących strategicznych, analitycznych i animacyjnych narzędzi wypracowywania dokumentów miejskich (planistycznych, strategicznych czy implementacyjnych) w procesach partnerskich angażujących szerokie grono interesariuszy. Zdobyta wiedza ma pomóc przy pracy nad powołaniem Lokalnych Partnerstw (LP) w miastach i pracy nad Miejskimi Inicjatywami Działania (MID) – stanowiących produkty sieci PIM na poziomie lokalnym każdego miasta. Podstawą prac był Przewodnik dotyczący tworzenia MID i LP opracowany przez MIiR
i przekazany wcześniej miastom. Jak tworzyć MID we współpracy z LP? (PDF 735 KB)  Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych ponad półrocznych prac przeprowadzonych przez MIiR wspólnie z 34 wybranymi miastami.

Wspólne warsztaty 3 sieci - Mobilność Miejska, Jakość Powietrza oraz Rewitalizacja w Ostródzie

 • Sesja plenarna - wprowadzenie do warsztatów

  Sesja plenarna - wprowadzenie do warsztatów

 • Wystąpienie eksperta Aldo Vargas-Tetmajera

  Wystąpienie eksperta Aldo Vargas-Tetmajera

 • Jedna z 3 grup warsztatowych

  Jedna z 3 grup warsztatowych

W dniach 9-11 stycznia 2019 r. w Krynicy-Zdroju odbyły się warsztaty dla wszystkich uczestników Partnerskiej Inicjatywy Miast pn. "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń".

Wszystkie miasta uczestniczące w trzech działających sieciach tematycznych finalizują swoje prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania. To ważny moment nie tylko na podsumowanie dotychczas toczonych prac nad ich przygotowaniem, ale także szerszą debatę o sposobach ich monitorowania oraz przegotowania planów komunikacji. Sesje warsztatowe dotyczyły przede wszystkim właśnie tych zagadnień. Pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą przedstawicielom miast nie tylko na skuteczne badanie i ocenę efektów działań zaplanowanych w MID-ach, ale także efektywnie komunikowanie swoich działań społeczności lokalnej, a także organizacjom i instytucjom działającym w otoczeniu.

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

 • Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

  Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

W czasie warsztatów podjęto także kwestie przygotowania Planów Ulepszeń. Każda z sieci tematycznych jest zobligowana do opracowania Planu Ulepszeń, zawierającego zbiór rekomendacji dla sfer i/lub polityk publicznych niezależnych od miasta (poziom regionalny,  krajowy i europejski, w tym prawo, instrumenty, finanse, wiedza, instytucje). PU powstaje z wykorzystaniem przygotowanych MID przez miasta, jednak jest efektem prac wszystkich partnerów wspólnie, a nie zbiorem indywidualnych rekomendacji z poszczególnych MID-ów. Plan Ulepszeń formułuje rekomendacje służące rozwiązaniu lub ulepszeniu działań w tematyce sieci wynikające z prac prowadzonych przez miasta zaangażowane w sieć oraz na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia ekspertów i miast.

Warsztaty "Od Miejskich Inicjatyw Działania do Planów Ulepszeń"

***

Partnerska Inicjatywa Miast jest realizowana od listopada 2017 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich trzech Sieci – poświęcone inauguracji prac PIM oraz przedyskutowanie zakresu problemowego pracy każdej z sieci. Następnie odbywały się spotkania poszczególnych Sieci (średnio raz na 2 miesiące) poświęcone zarówno problematyce merytorycznej danej Sieci, jak i kwestiom dotyczącym prac nad MID oraz LP.

Dotychczasowe spotkania Sieci:

 • Jakość powietrza - luty 2018 r. w Nowym Sączu oraz kwiecień 2018 r. w Żywicu, wrzesień 2018 w Rawiczu
 • Mobilność Miejska- luty 2018 r. w Trójmieście oraz kwiecień 2018 r. w Olsztynie, październik 2018 w Skawinie
 • Rewitalizacja - styczeń 2018 r. w Katowicach oraz marzec 2018 r. w Stalowej Woli, październik 2018 w Pabianicach

Podczas tych spotkań w każdej sieci zaprezentowano także metodologię prac wywodzącą się z Programu URBACT – podejście zintegrowane i partycypacyjne.