Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz rejestracyjny na I serię warsztatów specjalistycznych w ramach projektu pn. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

logotypy

Zgłaszam się na warsztat - Lublin, 19-20 lutego 2019 r.

Dane uczestnika:

Rodzaj kwalifikowalnej jednostki organizacyjnej

Nocleg w pokoju:

Jeśli w dwuosobowym, proszę zaznaczyć/wskazać, z którym uczestnikiem

Informacja o specjalnych potrzebach, w tym m.in. niepełnosprawność, specjalna dieta itp.:

Czy brała/brał Pani/Pan udział w szkoleniu/wizycie organizowanym w ramach projektu:

Jeśli tak, to proszę o wskazanie w którym szkoleniu/wizycie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Fundacji Centrum PPP, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, będącemu partnerem projektu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. "

 

 

9+4=

 

Regulamin I serii warsztatów specjalistycznych

Regulamin (PDF 463 KB) 

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją.