Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Strategii Rozwoju

Dyrektor: Robert Dzierzgwa

Zastępca dyrektora: Renata Calak

Zastępca dyrektora: Daniel Baliński

Zastępca dyrektora: Tomasz Kot

tel. 22 273 76 01

fax 22 273 89 08

e-mail: sekretariatDSR@miir.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Strategii Rozwoju odpowiada za:

  1. koordynację prowadzenia polityki rozwoju, w tym przygotowanie propozycji strategii rozwoju i koordynację realizacji ogólnorozwojowych strategii w skali europejskiej i krajowej, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz koordynację procesu przygotowania i monitorowania zintegrowanych strategii rozwoju;
  2. koordynację strategiczną realizacji UP oraz programów operacyjnych, renegocjacje UP i koordynację renegocjacji zmian w programach operacyjnych;
  3. prowadzenie krajowej polityki regionalnej, przestrzennej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizację krajowej strategii rozwoju regionalnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii ponadregionalnych i polityki miejskiej;
  4. koordynację prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE i PE w zakresie polityki spójności i polityk z nią związanych, w tym kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;
  5. koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski;
  6. realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju przez system koordynacji strategicznej, tworzenie jednolitego systemu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych;
  7. sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących polityki rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, polityki spójności i wymiaru terytorialnego polityki rozwoju;
  8. koordynację instrumentów rozwojowych na poziomie strategicznym w zakresie środków krajowych i UE;
  9. koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.