Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Polityki Przestrzennej

Dyrektor: Maria Szwałko

Zastępca dyrektora: Anna Chylińska

tel. 22 522 56 00

fax 22 522 56 03

e-mail: sekretariatDPR@miir.gov.pl

Zadania Departamentu

Departament Polityki Przestrzennej odpowiada za:

  1. opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie krajowej polityki przestrzennej, w tym realizację i monitorowanie komponentów przestrzennych strategii i programów;
  2. stwierdzanie zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;
  3. udział w procesie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;
  5. organizację, koordynację i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;
  6. inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego, w tym realizację projektów w ramach PO WER, mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią;
  7. realizację zadań związanych z koordynacją współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  8. koordynację udziału i reprezentowanie strony polskiej, w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami, w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, planowania przestrzennego i spójności terytorialnej;
  9. zapewnienie obsługi Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.