Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Dyrektor departamentu: Anita Grabowska-Wlaź

Zastępca dyrektora: Bartłomiej Stecki

Zastępca dyrektora: Michał Orczyk

Zastępca dyrektora: Kamil Goral

tel. 22 522 51 00

fax 22 522 51 05

e-mail: sekretariatDAB@miir.gov.pl

Zadania Departamentu

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji odpowiada za:

  1. przygotowywanie założeń polityki rozwoju budownictwa oraz przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w tym prowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
  3. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;
  4. prowadzenie spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;
  5. prowadzenie spraw geodezji i kartografii;
  6. koordynację działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej;
  7. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), dotyczących usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego;
  8. prowadzenie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., związanych z wykonywaniem zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jako organu odwoławczego, w postępowaniu dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu tyczącym się/obejmującym wydanie pozwolenia na budowę;
  9. prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;
  10. prowadzenie spraw nadzoru ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nad: Głównym Geodetą Kraju, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.