Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuro Ministra

Dyrektor: Anna Siejda

Zastępca dyrektora: Małgorzata Michalczyk

Zastępca dyrektora: Mirosława Zderska

tel. 22 273 71 00

fax 22 273 89 02

e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

 

Zadania biura

Biuro Ministra odpowiada za:

 1. organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa, w tym zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 2. koordynację współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów PE;
 3. realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra;
 4. koordynację udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynację spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;
 5. udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem § 33 pkt 4;
 6. koordynację organizacyjną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
 7. realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 8. koordynację zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór;
 9. prowadzenie spraw wynikających z wypełniania przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z wyłączeniem zadań w zakresie kontroli, za które odpowiada Departament Kontroli;
 10. koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych;
 11. prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 12. wskazywanie właściwych komórek organizacyjnych w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów, w tym wyznaczenie komórki wiodącej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra w tym zakresie;
 13. prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych.