Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Formularz rejestracyjny na wizyty krajowe w ramach projektu pn. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

FE_

 

Rodzaj kwalifikowalnej jednostki organizacyjnej: (pole obowiązkowe)

Informacja o specjalnych potrzebach, w tym m.in. niepełnosprawność, specjalna dieta itp.:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i zostały powierzone do przetwarzania Związkowi Miast Polskich, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, będącemu partnerem projektu.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności (http://www.miir.gov.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/) i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. "

7+9=

 

Regulamin wizyt krajowych (PDF 410 KB)