Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grunt to własność

  • 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe będą właścicielami.
  • Urzędy mają teraz czas na przygotowanie zaświadczeń o przekształceniu. To także informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.
  • Im szybciej wpłyną zaświadczenia, tym szybciej użytkownicy będą mogli dokonać jednorazowej spłaty.
  • W jednorazowej spłacie mogą też pomóc bonifikaty. Na gruntach skarbu państwa określone przez ustawę, a na gruntach samorządowych – przez samorządowców.

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń zaapelowali do samorządów, żeby skorzystały z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego i udzielały bonifikat. Są przekonani, że samorządy sprawnie, w interesie swoich mieszkańców będą wydawać zaświadczenia o przekształceniu. To ważne, bo około 2 mln użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe ma użytkowanie na gruntach samorządowych. Tylko około 500 tys. użytkowników ma użytkowanie na gruntach skarbu państwa.

"Proponujemy, aby samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat" – mówił wiceminister Artur Soboń.

Jak powiedział Jacek Sasin użytkowanie wieczyste gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe wkrótce zniknie.

"Polacy powinni czuć się wolni we własnych mieszkaniach. 1 stycznia 2019 roku ok. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami" – mówił J. Sasin.

Jacek Sasin i Artur Soboń

Przekształcenie we własność na rzecz właścicieli obejmuje grunty pod domami jednorodzinnymi i samodzielnymi lokalami położone w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do płacenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłata może być waloryzowana, ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 pproc. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada lub sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy urząd przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

Wiecej informacji i ulotka do pobrania.