Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dodatkowe 500 mln złotych na lokalne drogi

Rząd przeznaczy w 2018 roku 1,3 mld złotych na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. To o 500 mln zł więcej niż dotychczas planowano. Czas na składanie wniosków o dotację z nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy mają do 15 kwietnia br.

Głównym celem nowego programu rządowego jest wsparcie rozwoju mniejszych miast i terenów wiejskich.

"Mówi się, że drogi to krwioobieg gospodarki. Tam, gdzie jest on niedrożny, rozwój nie dotrze. Dodatkowe 500 milionów złotych to pieniądze na udrożnienie tego krwioobiegu " - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Program będzie realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. – Kluczową rolę odegrają w nim wojewodowie, którzy zbierają od lokalnych samorządów propozycje zadań do realizacji. Wnioski można składać do 15 kwietnia, natomiast podpisanie umów na dofinasowanie projektów nastąpi po 31 maja – poinformował minister.

Program wpisuje się w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyeliminowanie różnic w zakresie infrastruktury drogowej wyrówna szanse rozwojowe tych obszarów i podniesie ich konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną.

Dzięki programowi będą budowane m.in. skrzyżowania, mosty, wiadukty, kładki czy sygnalizacje świetlne, a inwestycje w drogi lokalne będą służyć m.in. poprawie dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Drogi budowane w ramach programu poprawią też dostęp mieszkańcom małych ośrodków do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym.–

"Dobra jakość dróg w mniejszych miastach i na wsiach przekłada się na jakość życia ich mieszkańców, zwiększając ich mobilność na rynku pracy. Stan lokalnych dróg ma realny wpływ na rozwój danego obszaru"   – podkreślił Kwieciński.

W ramach programu województwa, które otrzymają dotacje na łączną kwotę do 30 mln zł, to dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Na dotacje do 40 mln zł mogą liczyć województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie oraz śląskie. Z kolei województwa wielkopolskie i mazowieckie otrzymają dotacje powyżej 40 mln zł. Podział kwoty na województwa w ramach programu jest analogiczny jak w przypadku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Warunkiem przyznania dotacji jest brak finansowania z innych źródeł, np. funduszy UE czy dotacji celowych budżetu państwa, posiadanie przez samorząd pełnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz dopełnienie wymogów prawnych związanych z realizacją inwestycji. Zadanie powinno być w realizacji lub planowane do realizacji, a zakończone do końca 2018 roku, lub działanie którego realizacja zakończy się w 2019 roku (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku).

Nabór wniosków przeprowadzany jest przez wojewodów. Z uwagi na fakt, iż 15 kwietnia br. jest dniem wolnym od pracy, rozpatrzeniu będą podlegać wnioski, które wpłyną do urzędów wojewódzkich do dnia 16 kwietnia br.

Poniżej zamieszczono linki do stron, na których znajdują się ogłoszenia o naborze w ramach Programu w poszczególnych województwach:

1) dolnośląskie
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/rzadowy-program-na-rzech
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/rzadowy-program-na-rzec/14189,Ogloszenie.html

2) kujawsko-pomorskie
http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/rz%C4%85dowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjno%C5%9Bci-region%C3%B3w-poprzez-wsparcie-lokalnej
http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-lokalnej-infrastruktury-drogowej-w-ramach-rzadowego-programu-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej.html

3) lubelskie
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow.html

4) lubuskie
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Program_na_rzecz_Rozwoju_oraz_Konkurencyjnosci_Regionow.html

5) łódzkie
http://lodz.uw.gov.pl/page/5032,rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-przez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej.html

6) małopolskie
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1433720,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-budowy-przebudowy-remontu-drog-lokalnych-na-2018-r-w-.html

7) mazowieckie
https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/35702,Dofinansowanie-lokalnej-infrastruktury-drogowej-ruszyl-nabor-wnioskow.html
http://bip.mazowieckie.pl/contents/content/478/20301

8) opolskie
https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/prezentacja-rzadowy-program-2018-marzec-drogi.html

9) podkarpackie
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/ogloszenia-wojewody-podkarpackiego/komunikat-wojewody-podkarpackiego-z-dnia-23-marca-2018-r-dotyczacy-naboru-do-rzadowego-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogow/

10) podlaskie
https://puw.bip.gov.pl/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej/ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

11) pomorskie
https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wi/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-2018.html

12) śląskie
http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/wlid.html

13) świętokrzyskie
http://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/program-na-rzecz-rozwoj/13396,Rzadowy-Program-na-rzecz-ROZWOJU-oraz-KONKURENCYJNOSCI-REGIONOW-poprzez-WSPARCIE.html

14) warmińsko-mazurskie
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/konkurencyjnosc2018
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8455&Itemid=304&lang=pl

15) wielkopolskie
http://poznan.uw.gov.pl/prgipid/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej

16) zachodniopomorskie
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=8766
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=227