Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

O Zespole

Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r.i jako organ pomocniczy wspiera Ministra Inwestycji i Rozwoju w działaniach na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Powołanie Zespołu zapewnia poszerzenie debaty na temat istoty CSR dla nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki zmierzającej w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć ambitne cele rozwojowe kraju, potrzebne jest zaangażowanie wielu stron – administracji publicznej, strony społecznej oraz środowisk gospodarczych ( w tym przede wszystkim przedsiębiorstw). Wszystkie te podmioty pełnią szczególne funkcje w kreowaniu gospodarki rynkowej otwierając coraz to nowe ścieżki rozwoju. Działając na zasadach transparentności, budowany jest wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego.

Poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w poszanowaniu zasad społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne wymiernie przyczyniają się do realizacji celów nowego modelu rozwoju – rozwoju odpowiedzialnego. Dlatego tak ważne z punktu widzenia CSR jest utrzymanie dotychczasowego kursu współpracy i dalszego rozwoju dialogu pomiędzy administracją publiczną, a partnerami rynkowymi.

W nowej formule Zespołu dążymy do zapewnienia otwartości na współpracę z podmiotami reprezentującymi różne środowiska społeczno-gospodarcze. Kluczowe pozostanie przy tym aktywne włączanie do współpracy przedstawicieli resortów, aby zapewnić przełożenie opracowanych na forum Zespołu rozwiązań i narzędzi do programów i polityk publicznych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Posiedzenia Zespołu:

I posiedzenie - 19 czerwca 2018 r.