Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rezerwa celowa to wydzielona część budżetu państwa. Środki z rezerwy przeznacza się na wydatki w programach dofinansowanych z Unii Europejskiej lub przez państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) wtedy, gdy fundusze ujęte na ten cel w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów (ministrów, wojewodów, kierowników urzędów centralnych) okazują się niewystarczające.

Rezerwę dzieli minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Rezerwę tworzy się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustawa nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących ubiegania się o środki z rezerwy, dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przygotowało odpowiednią procedurę.

Procedura wskazuje jak dysponenci części budżetowych powinni ubiegać się o środki z rezerwy oraz określa zasady uruchamiania tych środków, w tym wzory wniosków, które dysponenci przygotowują i przekazują do MIiR. Po akceptacji wniosków, MIiR przesyła je do Ministerstwa Finansów, które uruchamia środki z rezerwy.

Dokumenty niezbędne do uruchomienia rezerwy celowej:

 

Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 (DOCX 80 KB)

Załącznik 1A - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - programy i projekty, o których mowa w pkt 16 lit. a Procedury  (RTF 968 KB)

Załącznik 1B - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - programy i działania, o których mowa w pkt 16 lit. b Procedury  (RTF 1 MB)

Załącznik 1C - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty wymienione w pkt 16 lit. c Procedury (RTF 1 MB)

Załącznik 1D - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty wymienione w pkt 16 lit. d Procedury  (RTF 1 MB)

Załącznik 1E - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty, o których mowa w pkt 16 lit. e Procedury  (RTF 1 MB)

Załącznik 1F - Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa - projekty, o których mowa w pkt 16 lit. f Procedury  (RTF 700 KB)

Załącznik nr 2 - Informacja miesięczna/roczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków (XLS 46 KB)

Załącznik nr 3 – wypełniany w przypadku wystąpienia o zmianę/korektę decyzji o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia (DOC 94 KB)