Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus

Pakiet Mieszkanie Plus to wsparcie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Inwestycje, których celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem (z opcją wykupu) powstają w oparciu o współpracę pomiędzy spółką BGK Nieruchomości a władzami samorządowymi. Nowe mieszkania powstaną m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Katowicach, Kępicach, Kępnie, Gdyni i Wałbrzychu. Więcej informacji o tych inwestycjach na stronie mdr.pl Zobacz również:

Narodowy Program Mieszkaniowy

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą na zasadach rynkowych. Mieszkania, które powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

27 września 2016 r. rząd zdecydował o uruchomieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, który jest jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Narodowym Programie Mieszkaniowym określono główne cele polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. oraz działania regulacyjne i finansowe, służące ich realizacji.

Główne cele to:

  • Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających im nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć aktualną średnią Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób).
  • Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową). Samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących na najem mieszkania od gminy – obecnie na listach oczekujących jest ok. 165 tys. gospodarstw domowych.
  • Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna obniżyć się o 2 mln (z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln).

Rada Mieszkalnictwa

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa, której zadaniem jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu:

  • przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;
  • zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;
  • obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;
  • optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących.

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa.

Forum Dialogu Mieszkaniowego

21 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się Forum Dialogu Mieszkaniowego. To ogólnopolska debata o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Będzie to debata kompleksowa, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem – w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego. Zaproszenie jest skierowane do członków izb branżowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych; przedstawicieli firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych; samorządowców, architektów oraz urbanistów; reprezentantów świata nauki i kultury; przedstawicieli administracji publicznej oraz władz państwowych.

Organizatorami forum są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów. Założeniem organizatorów jest, aby w czasie wydarzenia powstały grupy eksperckie, które będą później pełniły funkcje analityczne i doradcze dla Rady Mieszkalnictwa. Głos doradczy środowisk społecznych, biznesowych, branżowych i naukowych będzie miał pozytywny wpływ na wyznaczanie optymalnych priorytetów dla Rady Mieszkalnictwa oraz koordynowanie przez nią działań służących realizacji polityki mieszkaniowej państwa.

Ze względu na planowany udział przedstawicieli najwyższych władz państwowych i związane z tym procedury bezpieczeństwa, warunkiem udziału jest indywidualne zgłoszenie.

Pakiet ustaw przyspieszajacych Mieszkanie Plus

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało pakiet zmian prawnych, które przyspieszą realizację programu Mieszkanie Plus.

"Mieszkanie na start" (projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania) jest określany w skrócie jako ustawa o dopłatach do czynszu. Przewiduje, że od 2019 r. ruszy system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i mieszkań poddanych działaniom rewitalizacyjnym w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Wysokość dopłaty będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i będzie zróżnicowana regionalnie (będzie zależeć od kosztu budowy w danej lokalizacji). Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. Na podstawie kryteriów ustalonych przez gminy (wybranych z kryteriów ustawowych, np. wysokość dochodów, liczba dzieci, niepełnosprawność, migracje za pracą) powstanie lista najemców, z którymi inwestor będzie zawierać umowy najmu, pod warunkiem że wskazani przez gminą najemcy będą posiadać zdolność czynszową (zdolność do regularnego opłacania czynszu).

Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny (stanowi pomoc dla gospodarstw domowych przeżywających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych) i inwestycyjny (stanowi zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem). Z programu skorzystają osoby, dla których nie ma adekwatnej do potrzeb pomocy mieszkaniowej - są "za bogate" na mieszkanie komunalne i "za biedne" na kredyt - ze względu na sposób liczenia zdolności kredytowej przez banki. Dopłaty będą mogły być udzielane, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstw jednoosobowych nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2 563 zł netto) i jest zwiększany o 30 punktów procentowych (ok. 1 281 zł) za każdą kolejną osobę w gospodarstwie (przykładowo w gospodarstwie trzyosobowym limit ten będzie wynosił 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Dopłata będzie przyznawana na 9 lat w stałej wysokości, jednak po 3 i 6 roku prawo do dopłat będzie podlegało weryfikacji. Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie przeciętnych kosztów budowy mieszkań na terenie danej gminy, tzw. powierzchni normatywnej mieszkania uzależnionej od liczby osób zamieszkujących lokal oraz współczynnika dopłaty ustalonego na stałym poziomie 1,8%. Zapewni ona najem mieszkania bez potrzeby nadmiernego ograniczania innych koniecznych wydatków gospodarstwa domowego, gwarantując stabilne utrzymanie lokalu w dłuższej perspektywie.

Najemca zainteresowany otrzymywaniem wsparcia powinien złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się mieszkanie. Wzory dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie określi rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Dopłaty będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, jest określany jako specustawa mieszkaniowa. Nowy projekt powstał po rozstrzygnieciu opinii i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji publicznych. Projekt określa uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą realizowane zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy. Projekt nie wyłącza możliwości stosowania dotychczasowych procedur w stosunku do inwestycji mieszkaniowych.

Na podstawie specustawy będzie można uzyskać ułatwienia (i zobowiązać się do stosowania ograniczeń) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. Ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym z jednoczesnym zapewnieniem wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych – ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji ale także na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skracamy do niezbędnego minimum.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na 3 grupy: dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000, od 30 000 do 100 000 i powyżej 100 000 mieszkańców - co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników. Ustawa określa odległości takich inwestycji od szkoły, przystanku komunikacji publicznej, konieczność zapewnienia dostępu do drogi i infrastruktury. Specustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych. Jednocześnie ustawa nie pozwala na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Dzięki ustawie proces inwestycyjny będzie szybki, dostęp do gruntów - dużo łatwiejszy, a to z kolei wpłynie na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność rynku.

Dla nabywców i najemców oznacza to w praktyce obniżenie ceny mieszkań i zwiększenie ich dostępności także w gminach, gdzie dziś nie budują deweloperzy. Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej (mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji).

Projekt wymaga od inwestora dołączenia koncepcji urbanistyczno–architektonicznej, już na etapie składania wniosku. Koncepcja ta będzie obrazować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana. Ustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.