Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku

 

Program operacyjny 

Działanie/Poddziałanie naboru Obszar wsparci Planowany termin naboru Instytucja odpowiedzialna za nabór
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacjizawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 latnależących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranychinstrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Pomorskie – luty 2018 

Woj. Opolskie – luty 2018 

Woj. Warmińsko-Mazurskie – I kwartał 2018 

Woj. Lubuskie – I kwartał 2018 

Woj. Mazowieckie – I kwartał 2018 

Woj. Podkarpackie – marzec 2018 

Woj. Podlaskie – kwiecień 2018

 Woj. Śląskie – kwiecień 2018 

Woj. Zachodniopomorskie – czerwiec 2018 

Woj. Kujawsko-Pomorskie – grudzień 2018 

Wojewódzkie Urzędy Pracy
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:a) podatki i opłaty lokalne,b) zarządzanie nieruchomościami Marzec 2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracj
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego Listopad 2018 Ministerstwo Rozwoju
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:

- przygotowanie szkół do prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,- przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu:kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Listopad 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: obsługa inwestora Grudzień 2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Wsparcie projektów z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszania skutków powodzi i suszy z ograniczeniem do inwestycji realizowanych tylko na obszarach średnich miast.

Przykładowe rodzaje projektów:

zbiorniki suche służące redukcji fali powodziowej,kanały ulgi,poldery przeciwpowodziowe,wały przeciwpowodziowe w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań,wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe,kierownice,ostrogi,opaski brzegowe i inne budowle służące realizacji ochrony przed powodzią, wyłącznie jako elementy kompleksowego projektu.

Tryb pozakonkursowy. Projekty identyfikowane przez IP POIiŚ Ministerstwo Środowiska) w trybie ciągłym. Nabór jest otwarty – miasta średnie mogą przekazywać wypełnione fiszki projektów do MŚ. Ministerstwo Środowiska (Instytucja odpowiedzialna za identyfikację projektów pozakonkursowych